در مقام یک مادر

برای فرزندانم..

برای فرزندانم..

مادر دو پسر هستم..
دو پسر که همه ی آرزوم اینه که در دنیا و آخرت منو سربلند کنن
و خداوند اونها رو از من بپذیره..
منی که برای تربیتشون خیلی عاجز و حقیرم..